Search for tag: "migrant workers"

Goethe Institute 2017-Picun Migrant Workers Home-dagong-xin gongren.mp4

Producer: Jonas Borchers Director: Jian Yi Cameramen: He Maohua, Ye Zuyi, Yang Jianping Production assistant: Liu Xiaochun Editors: Zhujian, Eva Subtitle translation: Daniel Nieh Proofreading: Annie…

From  Krijger H. de Universiteit Leiden 0 likes 30 plays 0